Cấp giấy chứng nhận cho nhà tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
Đơn vị giải quyết:Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết:Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận
Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Thành phần hồ sơ:
– Đơn xin cấp giấy chứng nhận
– Tờ khai thuế phi nông nghiệp (Theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN)
– Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01)
– Hợp đồng mua bán
– Biên bản bàn giao căn hộ
– Hóa đơn giá trị gia tăng 
– Giấy ủy quyền
– Hợp đồng ủy quyền
– Quyết định bán căn hộ
– Phương án bồi thường tái định cư
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:17  ngày 0  giờ 0  phút 
Lệ phí: Lệ phí (chưa bao gồm lệ phí trước bạ):
Đối với đối tượng không được miễn:
– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:
+ Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): Các phường thuộc quận, thị xã: 25.000 đồng/giấy; Khu vực khác:10.000 đồng/giấy.
+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Các phường thuộc quận, thị xã: 100.000 đồng/giấy;
Khu vực khác: 50.000 đồng/giấy.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, kết luận hoặc chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã (đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến các lĩnh vực khác) kiểm tra, kết luận báo cáo UBND Thành phố xử lý theo quy định của pháp luật
Kết quả thực hiện:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;
– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội;
– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Căn cứ pháp lý:
– Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
– Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012
– Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 76//2014/TT-BTC ngày 16/6/2014; số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
– Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố
– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017; số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017
– Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội
[acf field="thong_tin"]