Tặng cho toàn bộ QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
Đơn vị giải quyết:Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết:Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận
Cách thức thực hiện:Trực tiếp nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC –Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu 09 ĐK) 
– Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01)
– Tờ khai thuế phi nông nghiệp (Theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN)
– Hợp đồng tặng cho
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Theo mẫu 03/BĐS-TNCN)
– Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Giấy ủy quyền
– Giấy khai sinh
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: 13  ngày 0  giờ 0  phút 
– Không quá 10 ngày làm việc (Chưa bao gồm 03 ngày làm việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế). Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Chưa bao gồm 03 ngày làm việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế).
Lệ phí:
– Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (trong trường hợp không được miễn): 0.15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ;
– Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: các phường thuộc quận, thị xã: 28.000 đồng/lần; khu vực khác: 14.000 đồng/lần.
– Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận:
+ Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): các phường thuộc quận, thị xã: 20.000 đồng/lần; khu vực khác: 10.000 đồng/lần.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: các phường thuộc quận, thị xã: 50.000 đồng/lần; khu vực khác: 25.000 đồng/lần. – Dịch vụ công chứng nhận đăng ký biến động về đất đai các phường thuộc quận, thị xã; khu vực khác:
+ Đối với đất: 561.000 đồng/ giấy.
+ Đối với tài sản: 682.000 đồng/ giấy
+ Đối với đất và tài sản gắn liền với đất: 847.000 đồng/ giấy
– Dịch vụ công cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận:
+ Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) các phường thuộc quận, thị xã ; khu vực khác: 429.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất các phường thuộc quận, thị xã; khu vực khác:
Đối với tài sản: 429.000 đồng/ giấy
Đối với đất và tài sản gắn liền với đất: 539.000 đồng/giấy
Kết quả thực hiện:Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
[acf field="thong_tin"]