Cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
Đơn vị giải quyết:Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết:Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận
Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. 
Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản gốc theo Mẫu số 10/ĐK)
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:7  ngày 0  giờ 0  phút
Lệ phí:
– Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận:
+ Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): các phường thuộc quận, thị xã: 20.000 đồng/lần; khu vực khác: 10.000 đồng/lần.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: các phường thuộc quận, thị xã: 50.000 đồng/lần; khu vực khác: 25.000 đồng/lần.
– Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, số liệu hồ sơ địa chính trong trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ (đối với khu vực có bản đồ địa chính chính quy): các phường thuộc quận, thị xã: 15.000 đồng/văn bản; khu vực khác: 7.000 đồng/văn bản.
Kết quả thực hiện:Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Căn cứ pháp lý:
– Luật Đất đai ngày 29/11/2013
– Luật Nhà ở ngày 29/11/201
– Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014
– Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017; số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017
– Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Các Quyết định của UBND Thành phố: số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; số 2663/QĐ-UBND ngày 15/5/2014; số 3980/ QĐ-UBND ngày 24/7/2014; số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018– Nghị Quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
[acf field="thong_tin"]