Tách thửa đất hoặc hợp thửa đất khi không phát sinh chủ mới

Đơn vị giải quyết: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết: Đăng ký cấp giấy chứng nhận (Chi nhánh VPĐK ĐĐ)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu 09 ĐK)
– Giấy chứng nhận đã cấp
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:5  ngày 0  giờ 0  phút 
Lệ phí:
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: các phường thuộc quận, thị xã: 28.000 đồng/lần;
– Khu vực khác: 14.000 đồng/lần.
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Kết quả thực hiện:Giấy chứng nhận đã được xác nhận thay đổi.
Căn cứ pháp lý:
– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017; số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017.
– Luật Đất đai ngày 29/11/2013– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
– Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội
– Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

[acf field="thong_tin"]