Đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở lần đầu

Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
Đơn vị giải quyết: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết: Đăng ký cấp giấy chứng nhận (Chi nhánh VPĐK ĐĐ)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – UBND
cấp xã nơi có đất.
Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao, cho thuê đất để sử dụng; đang sử dụng đất, nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất mà chưa đăng ký.
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất theo mẫu (bản chính theo Mẫu số 04a/ĐK)
– Bản sao chứng thực Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật đất đai 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất (nếu có)
– Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả (bản chính – nếu có)
Thời hạn giải quyết:8  ngày 0  giờ 0  phút 
Lệ phí: Miễn phí
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký đất đai (lần đầu) trước ngày 01/07/2017; kể từ ngày 01/07/2017 người sử dụng đất chưa đăng ký đất đai thì bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ và Luật Thủ đô.
Kết quả thực hiện:Giấy xác nhận đăng ký đất đai.
Căn cứ pháp lý:
– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015
– Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012– Các Quyết định của UBND Thành phố: số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016; số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
– Nghị Quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
[acf field="thong_tin"]