Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất ở và QSH nhà ở bị mất

Lĩnh vực: Đất đai (cá nhân)
Đơn vị giải quyết:Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết:Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận
Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. 
Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản gốc theo Mẫu số 10/ĐK)
– Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú kết hôn.
– Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có trích đo (bản gốc)
– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. Cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận trên Báo Hà Nội mới hoặc Báo Kinh tế và Đô thị (bản gốc)
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:10  ngày 0  giờ 0  phút
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Lệ phí:
Đối với đối tượng không được miễn:
– Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận:
+ Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): các phường thuộc quận, thị xã: 20.000 đồng/lần; khu vực khác: 10.000 đồng/lần.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: các phường thuộc quận, thị xã: 50.000 đồng/lần; khu vực khác: 25.000 đồng/lần
– Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, số liệu hồ sơ địa chính trong trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ (đối với khu vực có bản đồ địa chính chính quy): các phường thuộc quận, thị xã: 15.000 đồng/văn bản; khu vực khác: 7.000 đồng/văn bản.
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Căn cứ pháp lý:
– Luật Đất đai ngày 29/11/2013
– Luật Nhà ở ngày 29/11/2014
– Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014
– Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;
– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017; số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017
– Các Quyết định của UBND Thành phố: số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; số 2663/QĐ-UBND ngày 15/5/2014; số 3980/ QĐ-UBND ngày 24/7/2014; số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018– Nghị Quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
[acf field="thong_tin"]