Đăng ký thế chấp và đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận QSD đất ở và QSH nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai (Cá nhân)
Đơn vị giải quyết:Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Bộ phận giải quyết: Đăng ký cấp giấy chứng nhận (Chi nhánh VPĐK ĐĐ)
Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội .
Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu 09 ĐK) 
– Hộ khẩu, CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp ( Mẫu số 01/ĐKTC)
– Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định
– Giấy chứng nhận
– Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền nhận
– Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp
– Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai 
– Đơn Đề nghị đính chính
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:6  ngày 0  giờ 0  phút.
Lệ phí:
– Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000 đồng/hồ sơ
– Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 40.000 đồng/hồ sơ;
– Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 10.000 đồng/hồ sơ
– Phí đăng ký văn bản và thông báo về việc xử lý tài sản: 50.000 đồng/hồ sơ.
Kết quả thực hiện:Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được xác nhận thay đổi và Đơn yêu cầu đăng ký đã có chứng nhận của cơ quan đăng ký.
Căn cứ pháp lý:
– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
– Bộ Luật Dân sự 2015– Các Quyết định của UBND Thành phố: số 67/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017
– Thông tư Liên tịch số: 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của Liên Bộ Tư Pháp, Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường và Công an; 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017; số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017.
– Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012
– Thông tư số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp, Thông tư số 76/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 301/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường
[acf field="thong_tin"]